کانونِ نویسندگانِ جوانِ ایران رسانه‌یِ تخصصی داستان برای زمستان سرد آماده‌ای؟

لطفا مراقب خودتون باشید
بزن بریم برای خواندن داستان
HOW TO INSTALL?
جهان نویسنده ، جهانی بدون محدودیت
جهان میل به بی‌نظمی دارد. در چنین جهانی آشفتگی کاملا طبیعی بنظر می‌رسد. انسان به عنوان کوچکترین عضو این جهان در کهکشانی از بی‌نظمی‌ها  و آشفتگی‌ها قرار دارد و برای غلبه بر آن‌ها ،بهترین راه نوشتن است.
کاغذ سفید الهام بخش است. به آن نگاه کنید و شروع کنید به نوشتن. بدون محدودیت وارد جهان ذهن خود شوید. بله، اکنون شما نویسنده هستید.
داستان پرچم
به توان داستان
فهرست